GEBRUIKSVOORWAARDEN

MOA vzw

De MOA vzw-website (www.moavzw.be) is eigendom van de MOA vzw

ondernemingsnummer BE0764.724.541

Voskenslaan 38B – 9000 Gent

 

De toegang en het gebruik van de MOA vzw-website is kosteloos en houdt de kennisname

en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Doel van de MOA vzw-website

 

De MOA vzw-website heeft tot doel informatie te geven over het maatschappelijk onderzoek voor adoptie en MOA vzw.

Daarnaast geeft de MOA vzw-website de mogelijkheid aan gebruikers om contactgegevens op te zoeken om telefonisch of per mail in contact te komen met onze medewerkers.

Alle informatie op de MOA vzw-website (of op de websites waarnaar de MOA vzw-website doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je contact op met een medewerker van MOA vzw per mail of per telefoon.

Op of via de MOA vzw-website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de MOA vzw-website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de MOA vzw-website

 

MOA vzw besteedt veel aandacht en zorg aan de MOA vzw-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan MOA vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de MOA vzw-website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal MOA vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de webmaster van de MOA vzw-website (info@moavzw.be of 09/324.41.12).

MOA vzw spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. MOA vzw kan echter niet garanderen dat de MOA vzw-website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

MOA vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de MOA vzw website of van de op of via de MOA vzw website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

 

Op of via de MOA vzw website word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. MOA vzw beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

MOA vzw aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als je op jouw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de MOA vzw website, vragen wij je om eerst contact op te nemen met de webmaster van de MOA vzw website. (info@moavzw.be of 09/324.41.12).

Intellectuele eigendomsrechten

 

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de webmaster van de MOA vzw website (info@moavzw.be of 09/324.41.12).

MOA vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

 

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan MOA vzw bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. MOA vzw wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. MOA vzw mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Je stemt ermee in dat MOA vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Klachten

 

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan MOA vzw via e-mail: info@moavzw.be of telefoon: 09/324.41.12.

Geschillen

 

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit het gebruik van deze website is enkel de Rechtbank van Koophandel Gent bevoegd.

Bescherming van persoonsgegevens

 

MOA vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer.

Veel informatie is op of via de MOA vzw website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van:

      • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
      • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

MOA vzw geeft je daarbij de volgende garanties:

      • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren.
      • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
       Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
      • Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met de webmaster van de MOA vzw website (info@moavzw.be of 09/324.41.12) .
      • MOA vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.
      • De MOA vzw website kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

E-mailcommunicatie

 

E-mails en informatie die je ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Soms kan er – buiten onze verantwoordelijkheid om – iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat je misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.

We proberen je e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we je geven ook echt van toepassing is op je situatie. De e-mail die wij je sturen is enkel aan jou gericht. Indien je informatie ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder de info dan uit je computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben medewerkers regelmatig overleg (in team). Al onze medewerkers zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

 

De e-mails die je ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door MOA vzw. We doen dit om je beter te kunnen helpen in het geval je opnieuw contact met ons neemt. Als je ons een e-mailbericht zendt, wordt je e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die je gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van jou ontvangen dienen enkel om je de gevraagde informatie te verstrekken.

Als je niet wil dat we jouw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

Bij MOA vzw werken we met een dossier om alle afspraken, informatie en verslaggeving in te verzamelen, op te volgen en/of te archiveren. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren.

 Opmerkingen en suggesties?

 

Heb je opmerkingen of verbetersuggesties voor deze website? Laat ons dat zeker weten via info@moavzw.be.